Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

msz
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viatake-care take-care
msz
Reposted fromapatia apatia viamaua maua
msz
1039 817b
Reposted fromscorpix scorpix
msz
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana

April 23 2015

msz

April 14 2015

msz
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viatake-care take-care

April 11 2015

msz
7934 0acb
OK
Reposted fromrol rol
msz
1947 9e3e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
msz
3540 416a
Reposted fromglupiages glupiages viaa-antimatter a-antimatter
msz
msz
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou

April 08 2015

msz

April 02 2015

msz
6058 f7a5
Reposted frommayamar mayamar viaa-antimatter a-antimatter

April 01 2015

msz
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapandziia pandziia
msz
3099 1018
Reposted fromparamaribo paramaribo viabrzask brzask
msz
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask
msz
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask
5449 c506
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask

March 21 2015

msz
1536 c21e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasanders sanders
msz
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl