Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

msz
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
msz
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione

March 21 2015

msz
1536 c21e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasanders sanders
msz
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasarkastyczna sarkastyczna

March 19 2015

msz
0553 fbf7
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakasmii kasmii
msz
1777 b057
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

March 16 2015

msz
msz
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaGirlTiger GirlTiger

March 15 2015

msz
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

March 10 2015

msz
3359 60b6
Reposted fromrol rol

March 09 2015

msz
Reposted frombluuu bluuu viairbjarbirb irbjarbirb
msz
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viairbjarbirb irbjarbirb
msz
2981 d732
Reposted fromfrenzy frenzy viaatranta atranta
msz
Potrzebowała Cię każda komórka mojego ciała. 

February 26 2015

3011 1b77
Reposted frombun bun viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
msz
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromavooid avooid viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

February 22 2015

msz
0489 7233
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola

February 17 2015

msz
8824 6dc5
Reposted fromxawery xawery viatheotherjames theotherjames
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl